Для споживача

Інформація про необхідні вимоги та порядок укладання договорів купівлі електроенергії між споживачами та постачальником електроенергії

Ознайомитись з договором

Комерційна пропозиція

І. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу

При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:
1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;
2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;
3) провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);
4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;
5) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;
6) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;
7) надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП. При наданні інформації до НКРЕКП ліцензіат повинен чітко вказувати, яка конкретна частина інформації вважається конфіденційною інформацією;
8) забезпечити функціонування веб-сайту ліцензіата в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення споживачів, адреси та телефони центрів обслуговування споживачів, електронну пошту для прийому електронних повідомлень від споживачів), розмістити нормативно-правові акти, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії, згідно з якими електропостачальник здійснює ліцензовану діяльність, інформацію щодо порядку подання споживачами звернень, скарг, претензій, надання повідомлень про загрозу електробезпеці та їх розгляду;
9) до укладення договору постачання електричної енергії споживачу надавати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків;
10) при формуванні договорів постачання електричної енергії споживачу керуватися примірним договором постачання електричної енергії споживачу, затвердженим НКРЕКП, та забезпечити наявність у договорі умов постачання електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»;
11) забезпечити справедливість та прозорість положень та умов договорів зі споживачами, викладених чітко і ясно, що є доступними для розуміння споживачем, не містять процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав споживача, у тому числі права споживача на зміну електропостачальника;
12) стати учасником ринку відповідно до правил ринку електричної енергії;
13) укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;
14) здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку;
15) при підготовці та/або подачі заявок (пропозицій) на ринку електричної енергії не вчиняти дії, які можуть призвести до маніпулювання цінами або до інших спотворень конкуренції на ринку;
16) здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами з урахуванням вимог щодо продажу всього обсягу імпортованої електричної енергії з держав, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, виключно на ринку «на добу наперед» та балансуючому ринку;
17) для забезпечення постачання електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;
18) укладати двосторонні договори з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про ринок електричної енергії»;
19) укладати двосторонні договори на строк, що не перевищує максимальний строк дії двосторонніх договорів, установлений НКРЕКП;
20) забороняється надавати пропозиції та укладати договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії» та цим Ліцензійним умовам;
21) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, зокрема імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;
22) бути стороною, відповідальною за баланс своїх споживачів на роздрібному ринку;
23) складати добові графіки електричної енергії для доби постачання згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;
24) виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії;
25) нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії;
26) зберігати всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку та імпорту, експорту протягом п’яти років;
27) сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;
28) відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків;
29) надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених НКРЕКП, інформацію щодо:
частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним та/або виробленої на власних електроустановках за попередній рік;
посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії всіма джерелами енергії, з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку, та/або балансуючому ринку та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані, відповідно, оператором ринку, оператором системи передачі, імпортером;
адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій та надання повідомлень про загрозу електробезпеці;
30) надавати споживачам у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, дані про споживання ними електричної енергії;
31) надавати за запитом споживача інформацію, необхідну для здійснення переходу споживача до іншого електропостачальника, відповідно до правил роздрібного ринку;
32) надсилати споживачу остаточний рахунок не пізніше шести тижнів після зміни електропостачальника;
33) розглядати відповідно до порядку, визначеного НКРЕКП, звернення, скарги та претензії споживачів щодо надання послуг з постачання електричної енергії та надавати вмотивовані відповіді;
34) надавати послуги з постачання електричної енергії споживачам із дотриманням установлених показників якості послуг з постачання електричної енергії, які характеризують рівень комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії, перелік та величини яких затверджуються НКРЕКП;
35) оприлюднювати перелік показників якості послуг з постачання електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;
36) зберігати інформацію, необхідну для аналізу якості послуг з електропостачання, та здійснювати моніторинг показників якості послуг з постачання електричної енергії у порядку, встановленому нормативно-правовими актами НКРЕКП;
37) здійснювати компенсацію та (або) відшкодування збитків споживачу у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором та НКРЕКП;
38) не пізніше ніж за 15 днів до початку здійснення діяльності з постачання електричної енергії оприлюднити правила роздрібного ринку на своєму веб-сайті, а в разі внесення змін та доповнень до них забезпечити їх актуалізацію;
39) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, кодексом комерційного обліку, правилами роздрібного ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
40) у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів:
про вартість та умови надання послуг;
про методи оплати;
про право споживачів безоплатно обирати і змінювати електропостачальника;
про зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір;
про будь-яке збільшення ціни і про право споживачів припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови, у порядку, встановленому законом;
41) розміщувати на власному веб-сайті приклади-роз’яснення виставлення рахунків із поясненням кожного елемента рахунка;
42) у процесі зміни електропостачальника споживачем забезпечувати постачання електричної енергії споживачу на умовах чинного договору до припинення дії договору постачання електричної енергії споживачу;
43) взаємодіяти з оператором системи розподілу або з оператором системи передачі з питань відключення (обмеження) споживачів у порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії» та правилами роздрібного ринку;
44) забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;
45) щорічно до 01 квітня надавати до НКРЕКП та оприлюднювати на своєму веб-сайті звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії;
46) взаємодіяти з оператором системи передачі або оператором системи розподілу з питань відключення (обмеження) захищених споживачів виключно в порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії», правилами роздрібного ринку, та з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
47) ліцензіат, неспроможний постачати електричну енергію, має повідомити про дату припинення постачання електричної енергії постачальника «останньої надії», споживачів, НКРЕКП, оператора системи передачі та оператора системи розподілу у строки, визначені правилами роздрібного ринку;
48) дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
49) забезпечувати безперешкодний та безоплатний доступ споживачів до інформації відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;
50) купувати електричну енергію з метою її постачання споживачам відповідно до статей 1, 15, 15-1 Закону України «Про електроенергетику».


Контактна інформація для споживача

Засоби комунікації:

Назва каналу зв'язку Адреса/телефон Час роботи
Поштова адреса 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Л.Українки, буд. 79а Постійно
Центр обслуговування споживачів 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Л.Українки, буд. 79а 9:00 – 17:00 (Пн-Пт)
Телефон (067) 311-11-72 9:00 – 17:00 (Пн-Пт)
Електрона пошта SmartParking@hotmail.com Постійно

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність в електроенергетиці

Ліцензування:

Назва документу Посилання Примітка
Закон України «Про ринок електричної енергії» Офіційний сайт ВРУ Нова редакція
Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 15 Офіційний сайт ВРУ Редакція від 14.10.2011
Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 15/1 Офіційний сайт ВРУ Редакція від 08.04.2014
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13.04.2017 № 504 Офіційний сайт ВРУ (набувають чинності через два місяці з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр» та вводяться в дію з 01.09.2017)

Звернення громадян

ЗУ про звернення громадян

Порядок розгляду звернень